Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ม.2 บ.วังหิน ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-204-185

 
นายชาลี เมืองนก
นายก อบต.นาท่ามใต้
(062-759-5916)
 
นางสาวสุวรรณี คีรีรัตน์
ปลัด อบต.นาท่ามใต้
(066-077-6642)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
ประกาศ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 36)
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาท่ามใต้ (ดู : 42)
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 40)
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 12)
สรุปผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดฯ 2565 (ดู : 70)
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 91)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา – ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย (ดู : 75)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา – ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย (ดู : 55)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 (ดู : 77)
ประกาศรับฟังร่างวิจารณ์เจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 (ดู : 75)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 (ดู : 102)
ประกาศรับฟังร่างวิจารณ์ซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 (ดู : 94)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 154)
ประกาศราคาจ้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 (ดู : 132)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองหานเหมียง) หมู่ที่ ๒​  (ดู : 123)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4  (ดู : 286)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลหมู่ทีี่ 5 (ดู : 301)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน 9,890,000 (ดู : 255)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯเชาต่อยไห หมู่ที่ 3 (ดู : 249)
ประกาศราคากลางดครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน กันเงิน (ดู : 298)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
 
No Gift Policy
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เขาต่อยไห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
  69/3 ม.2 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-204-185
โทรสาร : 075-204185 ต่อ 11
E-mail Address : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@natamtai.go.th / natamtai204185@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.natamtai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs