Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ม.2 บ.วังหิน ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-204-185

 
นายชาลี เมืองนก
นายก อบต.นาท่ามใต้
(062-759-5916)
 
นางสาวสุวรรณี คีรีรัตน์
ปลัด อบต.นาท่ามใต้
(066-077-6642)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน หลักกองทุนประกันสุขภาพ
กิจการสภา
ประกาศ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
สรุปผลรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโชยน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ขยายระยะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (ดู : 84)
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ (ดู : 70)
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 83)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ (ดู : 54)
งาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" (ดู : 121)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา (ดู : 29)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา – ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย (ดู : 363)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา – ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย (ดู : 160)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 (ดู : 184)
ประกาศรับฟังร่างวิจารณ์เจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 (ดู : 180)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 (ดู : 216)
ประกาศรับฟังร่างวิจารณ์ซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 (ดู : 202)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 310)
ประกาศราคาจ้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 (ดู : 253)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองหานเหมียง) หมู่ที่ ๒​  (ดู : 231)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลหมู่ทีี่ 5 (ดู : 661)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน 9,890,000 (ดู : 452)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯเชาต่อยไห หมู่ที่ 3 (ดู : 403)
ประกาศราคากลางดครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน กันเงิน (ดู : 449)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
 
No Gift Policy
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เขาต่อยไห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ คลิ๊กที่นี่
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
  69/3 ม.2 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-204-185
โทรสาร : 075-204185 ต่อ 11
E-mail Address : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@natamtai.go.th / natamtai204185@gmail.com / saraban_06920111@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.natamtai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs