Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ม.2 บ.วังหิน ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-204-185

 
นายชาลี เมืองนก
นายก อบต.นาท่ามใต้
(062-759-5916)
 
นางสาวสุวรรณี คีรีรัตน์
ปลัด อบต.นาท่ามใต้
(066-077-6642)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์
สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
ประกาศ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
สรุปผลรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (ดู : 1) 7 ธ.ค. 2566
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (ดู : 3) 7 ธ.ค. 2566
ประกาศแนวทางการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี (ดู : 45) 28 พ.ย. 2566
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ (ดู : 70) 3 พ.ย. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 (ดู : 72) 4 ต.ค. 2566
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 28) 15 ส.ค. 2566
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 46) 15 ส.ค. 2566
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 24) 11 ส.ค. 2566
รณรงค์การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร (ดู : 33) 6 ก.ค. 2566
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 32) 3 ก.ค. 2566
รายงานแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ประจำปี 2566 (ดู : 29) 30 มิ.ย. 2566
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 24) 27 มิ.ย. 2566
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 85) 16 มิ.ย. 2566
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 24) 8 มิ.ย. 2566
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 (ดู : 21) 31 มี.ค. 2566
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 (ดู : 28) 23 มี.ค. 2566
เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 33) 16 ก.พ. 2566
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 92) 6 ก.พ. 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาท่ามใต้ (ดู : 94) 6 ก.พ. 2566
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2566 (ดู : 27) 25 ม.ค. 2566
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 97) 9 ม.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันฯ e-plan รอบ 12 เดือน (ดู : 30) 26 ธ.ค. 2565
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ดู : 22) 23 ธ.ค. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ (ดู : 28) 23 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 63) 15 ธ.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 31) 2 ธ.ค. 2565
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กวัยก่อนเรียน (ดู : 27) 30 พ.ย. 2565
โครงการ อสม.หมอประจำบ้าน (ดู : 30) 30 พ.ย. 2565
โครงการดูแล ใส่ใจ สูงวัย ฟันดี (ดู : 29) 30 พ.ย. 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ 2565 (ดู : 28) 28 พ.ย. 2565
โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2565 (ดู : 32) 23 พ.ย. 2565
โครงการใส่ใจเพื่อหนูน้อยมีสุขภาพดี (ดู : 29) 21 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (ดู : 65) 11 ต.ค. 2565
โครงการรักและใส่ใจสุขภาพอนามัยช่องปาก (ดู : 28) 25 ก.ย. 2565
โครงการเชิงรุกที่บ้านโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 8 (ดู : 28) 15 ก.ย. 2565
โครงการเชิงรุกที่บ้านโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 5 (ดู : 28) 15 ก.ย. 2565
โครงการเชิงรุกที่บ้านโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 4 (ดู : 29) 15 ก.ย. 2565
โครงการเชิงรุกที่บ้านโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 2 (ดู : 31) 15 ก.ย. 2565
สรุปผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดฯ 2565 (ดู : 114) 25 ส.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 31) 27 ก.ค. 2565
โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ดู : 28) 7 ก.ค. 2565
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 142) 28 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 32) 22 มิ.ย. 2565
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า (ดู : 32) 14 มิ.ย. 2565
รณรงค์ประหยัดน้ำมัน (ดู : 32) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 219) 14 มิ.ย. 2565
ข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 (ดู : 238) 30 พ.ค. 2565
องค์ความรู้การคัดแยกขยะ (ดู : 179) 21 เม.ย. 2565
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศกาลสงกรานต์ 2565) (ดู : 174) 8 เม.ย. 2565
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ 4 (ดู : 154) 8 เม.ย. 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ดู : 168) 7 เม.ย. 2565
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (ดู : 160) 4 เม.ย. 2565
ฐานข้อมูลตลาด (ดู : 28) 11 มี.ค. 2565
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (ดู : 176) 7 มี.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 29) 3 มี.ค. 2565
ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ดู : 28) 3 มี.ค. 2565
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 28) 2 ก.พ. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ครั้งแรก (ดู : 29) 28 ม.ค. 2565
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 224) 17 ม.ค. 2565
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 205) 14 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
  69/3 ม.2 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-204-185
โทรสาร : 075-204185 ต่อ 11
E-mail Address : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@natamtai.go.th / natamtai204185@gmail.com / saraban_06920111@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.natamtai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs