Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ม.2 บ.วังหิน ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-204-185

 
นายชาลี เมืองนก
นายก อบต.นาท่ามใต้
(062-759-5916)
 
นางสาวสุวรรณี คีรีรัตน์
ปลัด อบต.นาท่ามใต้
(066-077-6642)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน หลักกองทุนประกันสุขภาพ
กิจการสภา
ประกาศ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
สรุปผลรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโชยน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (ดู : 75) 26 เม.ย. 2567
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ (ดู : 64) 25 เม.ย. 2567
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 76) 22 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ (ดู : 47) 22 เม.ย. 2567
งาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" (ดู : 116) 21 มี.ค. 2567
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 87) 14 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 81) 14 มี.ค. 2567
แจ้งข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (ดู : 115) 19 ก.พ. 2567
รับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 6) 14 ก.พ. 2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 (ดู : 114) 9 ก.พ. 2567
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 (ดู : 113) 5 ก.พ. 2567
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 (ดู : 34) 1 ก.พ. 2567
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 283) 25 ม.ค. 2567
ประขาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 (ดู : 49) 18 ม.ค. 2567
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ JN.1 (ดู : 50) 16 ม.ค. 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 (ดู : 69) 4 ม.ค. 2567
รับรองรายงานการประขุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 (ดู : 39) 19 ธ.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (ดู : 167) 13 ธ.ค. 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 70) 8 ธ.ค. 2566
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (ดู : 149) 7 ธ.ค. 2566
ประกาศแนวทางการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี (ดู : 88) 28 พ.ย. 2566
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ (ดู : 118) 3 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) (ดู : 5) 26 ต.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 (ดู : 129) 4 ต.ค. 2566
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 36) 23 ส.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 2566 (ดู : 37) 19 ส.ค. 2566
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 76) 15 ส.ค. 2566
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 86) 15 ส.ค. 2566
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 68) 11 ส.ค. 2566
ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) (ดู : 2) 27 ก.ค. 2566
รณรงค์การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร (ดู : 73) 6 ก.ค. 2566
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 72) 3 ก.ค. 2566
รายงานแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ประจำปี 2566 (ดู : 76) 30 มิ.ย. 2566
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 65) 27 มิ.ย. 2566
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 122) 16 มิ.ย. 2566
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 72) 8 มิ.ย. 2566
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 2) 22 พ.ค. 2566
ป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 และไฟป่าหมอกควัน (ดู : 3) 19 พ.ค. 2566
วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยโลก ช่วยเรา (ดู : 5) 19 พ.ค. 2566
รณรงค์การใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า (ดู : 3) 3 เม.ย. 2566
รณรงค์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 2) 3 เม.ย. 2566
รณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน (ดู : 2) 3 เม.ย. 2566
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 10 วิธีอนุรักษ์พลังงาน (ดู : 4) 3 เม.ย. 2566
รณรงค์ประหยัดพลังงาน (ดู : 8) 3 เม.ย. 2566
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 (ดู : 55) 31 มี.ค. 2566
รับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 6) 28 มี.ค. 2566
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 (ดู : 73) 23 มี.ค. 2566
เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 73) 16 ก.พ. 2566
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 127) 6 ก.พ. 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาท่ามใต้ (ดู : 138) 6 ก.พ. 2566
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2566 (ดู : 75) 25 ม.ค. 2566
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 137) 9 ม.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันฯ e-plan รอบ 12 เดือน (ดู : 76) 26 ธ.ค. 2565
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ดู : 63) 23 ธ.ค. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ (ดู : 66) 23 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 104) 15 ธ.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 72) 2 ธ.ค. 2565
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กวัยก่อนเรียน (ดู : 66) 30 พ.ย. 2565
โครงการ อสม.หมอประจำบ้าน (ดู : 68) 30 พ.ย. 2565
โครงการดูแล ใส่ใจ สูงวัย ฟันดี (ดู : 67) 30 พ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
  69/3 ม.2 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-204-185
โทรสาร : 075-204185 ต่อ 11
E-mail Address : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@natamtai.go.th / natamtai204185@gmail.com / saraban_06920111@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.natamtai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs